Úvod

Všetci žijeme v dualite tohto sveta. Potrebujeme ju zažiť, aby sme získali skúsenosť. Je potrebné zo skúsenosti sa poučiť, pretože nám ponúka rozšírenie nášho vedomia. Na našej planéte bola nastolená dualita preto, aby sme mali možnosť sa ďalej rozvíjať. Aby sme získavali skúsenosti z toho, čo je špatné a čo je dobré a keď zažijeme negatívnu skúsenosť, až potom si môžeme vážiť pozitívnych skúseností.

 

Aj mozog je rozdelený na dve polovice, je to začiatok duálneho myslenia. Vďaka tomu nám bolo umožnené nazerať na svet s tým, že všetko má dve strany, rozlišovanie dobra a zla, temnoty a svetla, lásky a nenávisti, radosti a smútku, nemoci a zdravia ....... Proste všetko má svoj protipól. Až vtedy keď zažijeme nemoc si uvedomíme cenu zdravia a táto skúsenosť nám dáva príležitosť, posunúť sa dopredu.

 

A v tomto svete duality ma svoje miesto aj súčasné moderné liečenie a ako protipól je klasické pôvodné liečenie, 
ktoré vníma pacienta ako celok. Berie do úvahy nielen časti jeho tela, ale celý organizmus, vrátane jeho mysle, spôsobu života, vzťahov, hodnôt, cieľov a pod. Naši predkovia s veľkou múdrosťou vedeli využívať všetok liečivý potenciál nášho tela, ktorý podporovali rôznymi prírodnými metódami, ktoré sú účinné, šetrné a zameriavajú sa na odstránenie príčin chorôb.

 

Na mojej stránke Vám chcem predstaviť niektoré metódy klasického pôvodného liečenia, ktoré skúmajú príčiny chorôb a nie ich následky. A prinavracajú organizmus do jeho pôvodného harmonického stavu.

REGRESNÁ TERAPIA

Regresná terapia je vysoko účinná psychoterapeutická metóda a radíme ju medzi alternatívne metódy. Pomocou regresnej terapie je možné riešiť psychické aj fyzické problémy, ktoré nás v živote trápia. Ide o rôzne bolesti na tele, poruchy, choroby, alergie, prežité traumy alebo tragédie, rôzne druhy fóbií, rozchody, rozvody, straty blízkych a pod. Taktiež je ňou možné efektívne riešiť rôzne bolesti duše, duševné poruchy, závislosti, úzkosti, depresie, osobnostné a vzťahové problémy, opakujúce sa problémy a modely v našom živote, ktoré nás krátkodobo, či dlhodobo sprevádzajú a znižujú kvalitu nášho žitia.

Regresná terapia je založená na asociatívnom vybavovaní si udalostí z našej pamäte. Klient sa pod vedením terapeuta dostáva určitým spôsobom do minulosti, kde sa odhaľujú príčiny jeho problémov

Regresná terapia nám umožňuje riešiť problémy z minulosti tak, aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať.


TOP – terapia orientovaná na prítomnosť


Poznanie riešenia problémov sa často skrýva v tých najjednoduchších veciach, ktoré sú veľmi blízko nás a terapia prítomného okamihu nám pomáha tieto problémy odhaliť a uvedomiť si ich. Naša myseľ neustále uteká do minulosti, alebo budúcnosti, ktorá ani vôbec nemusí nastať. Možno si to ani neuvedomujeme, ale v prítomnosti žijeme pomerne málo. Základnou myšlienkou terapie prítomného okamihu je dosiahnutie a prežitie vnútorného pokoja - prítomného okamihu.

AUTOPATIA


Auto­patia je jed­noduchá ale účinná metóda har­monizácie organizmu, je to cesta k zdraviu. Využíva liečivý poten­ciál vlast­ného tela  na home­opatic­kom prin­cípe vyrobenom pre­paráte z vlast­nej sliny, dychu alebo prány. Je mimoriadne účinná hlavne pri liečbe chronic­kých, obvyk­lými metódami ťažko vyliečiteľ­ných a dlhodobých ťažkostí. Táto nová metóda pozitívne ovplyv­ňuje organiz­mus, často až do takej miery, že je časom schopný svojimi vlastnými silami tieto dlhodobé prob­lémy zlep­šiť, či odstrániť a v priebehu času zlep­šiť životný pocit, zvýšiť odol­nosť a priniesť vyš­šiu har­móniu v tele i v mysli.


CESTA


Terapia Cesta je založená na vedecký overenej skutočnosti, že väčšina ochorení má emocionálnu príčinu. V emočne vypätej situácii sa bunkové receptory uzavrú a nie sú schopné komunikácie s ostatnými bunkami. Ak sa tieto emócie neuvoľnia, tak sa v tomto mieste vyvinie ochorenie. Cieľom terapie je dostať sa cez vrstvy emócii k tej situácii, ktorá spôsobila uzavretie receptorov buniek. Tým sa uvoľní spomienka na bunkovej úrovni a spustí sa proces uzdravenia. Keďže sa uvoľní prvotná príčina problému, už nie je dôvod, aby pretrvávalo ochorenie.

 

BEMER TERAPIATerapia Bemer podporuje samoregulačné mechanizmy tela zlepšením cirkulácie krvi. Cirkulácia krvi je jediným transportným mechanizmom, ktorý prináša kyslík, živiny, hormóny, vitamíny, lieky, minerály atď. Odstraňuje škodlivé metabolity ako sú oxid uhličitý a odpadové látky z buniek. Naše telo vie pracovať a bude zdravé, keď všetky naše bunky dostanú dostatočný prísun krvi. Optimálne riadenie cirkulácie je predpokladom pre dobré zdravie a kondíciu. Naša pohoda a výkonnosť závisí od dobre riadenej cirkulácie.